เข้าร่วมตอบปัญหาเศรษฐ์ศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยรายภัฎสมเด็จเจ้าพระยา