ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ