นักเรียนผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียนด้านกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา 2017